Företagets samhällsansvar (CSR)

I enlighet med koncerndirektiv agerar Defcon Solutions i enlighet med koncernens så kallade CSR-direktiv.

Dessa är:

Infra Group Nordic AB (Infra Group) är en teknikkoncern som – inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och leverantörer – erbjuder värdeskapande tekniska lösningar. Koncernens självständiga dotterbolag driver sin verksamhet med stor frihet under eget ansvar. De viktigaste affärsbesluten fattas därmed där kunskapen är som störst – nära kunder och marknad.

Verksamheten i Infra Group bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder, leverantörer och andra affärspartners, och vi vill vara en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner. Förutom företagsekonomiska, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten också bedrivas med höga krav på integritet och etik. Vi fäster därför stor vikt vid att agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt.

AFFÄRSETISKA GRUNDPRINCIPER – UPPFÖRANDEKOD

Syftet med Infra Group:s affärsetiska grundprinciper är att ge riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt sätt. Det ställer även förväntningar på att leverantörer och kunder ansluter sig till likartade principer.