Översikt

Defcon Solutions AB är ett dotterbolag till Infra Group Nordic AB (Infra Group) som är en teknikkoncern som erbjuder högkvalitativa, värdeskapande tjänster och produkter. Gruppen består av ett antal företag organiserade i affärsområden (divisioner), var och en med en nischfokus på en specifik delmarknad. Högt värdeskapande är gemensam grundsyn för samtliga dotterbolag, inklusive en hög grad av innovation, anpassning, support och tjänster.

Defcon:s huvudkontor är baserat i Rosersberg strax norr om Stockholm, i närheten av Arlanda. Defcon har ett starkt fokus på den nordeuropeiska marknaden men vid behov följer eller leder vi våra kunder ut på den globala arenan.

Företaget är indelat i fyra sektioner:

  • Projektkontor (PMO)
  • Support och service
  • Systems engineering & consultancy
  • Logistics

Verksamheten drivs på ett decentraliserat sätt, och varje enhet följs upp mot tydligt ställda mål. Decentraliseringen medger en hög grad av självständighet, med ansvar och befogenheter för respektive sektionschef vilket i sin tur medger att beslut kan fattas i nära relation till våra kunder utan långa ledtider. Verksamheten följer Infra Group Nordic AB:s fastställda affärs- och verksamhetsprocesser och grundar sig på en koncerngemensam värdegrund, etiska mål och riktlinjer. Infra Group:s verksamhetssystem gäller i hela koncernen och följer riktlinjer och direktiv i enlighet med ISO 90001 och ISO 14001. Utöver koncernens verksamhetssystem har Defcon arbetat fram branschspecifika processer för att säkerställa kravuppfyllnad avseende kundspecifika behov och krav.