ILS och systemdokumentation

Integrated Logistic Support (ILS) är en ledningsprocess som främst används inom försvarsindustrin, till exempel av Försvarets Materielverk (FMV) för att säkerställa att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och förvaras till låga kostnader, samt uppfylla höga krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsmässighet.

ILS är en arbetsmetodik som syftar till att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls till lägsta möjliga kostnad. Vid genomförande konstruktion och montering av olika typer av objekt ska stor vikt läggas vid minimering av den totala kostnaden för vidmakthållandet under den planerade livslängden. Vid konstruktion av objekt tar vi stor hänsyn till att det förebyggande och avhjälpande underhållet kan utföras enkelt och med liten tidsåtgång för brukaren.  Förekomsten av funktionshindrande fel minimeras, behovet av förebyggande underhåll minimeras och avhjälpande underhållsåtgärder blir enkla att utföra med enkla hjälpmedel och med liten personalinsats.  Omfattningen på ILS-arbetet anpassas för varje enskilt uppdrag i syfte att utföra en kostnadseffektiv tillämpning. Generellt sett innebär Produktion en hög omfattningsnivå, Integration en normal nivå och Kompletteringsanskaffning en begränsad nivå av ILS-arbete.

För att Försvarsmakten skall få använda levererade utrustningar eller system (BOA, beslut om användande) krävs det att det finns systemdokumentation och att ILS arbetet är utfört för produkten eller systemet.

Vi kan hjälpa till med framtagning av kompletta för uppdraget kravställda dokumentationspaket.

Exempel på dokumentation och analyser:

  • ILS-plan
  • Instruktions och reparationsböcker,
  • Systembeskrivningar,
  • Underhållsberedningar,
  • Underhållsdokumentation,
  • Underhållsanalyser,
  • Driftsäkerhetsanalyser,
  • Reservdelskalkyleringar,
  • LCC-analyser (Life cycle cost).