Projekt- och produktionsledning

För att ett projekt skall bli lyckosamt krävs att projekt och produktions leds på ett bra och professionellt sätt med en väl förankrad styrmodell. Defcon arbetar internt i enlighet med projektstyrmodell PPS (Praktisk projekt styrning) men kan vid behov självklart anpassa projekt- och produktionsledningen efter andra önskemål av metoder och modeller.

En av Defcons projekt- och produktionsledares viktigaste arbetsuppgifter är att skapa ett gott och kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna. De har också till uppgift att engagera, inspirera och motivera sina projektmedarbetare så att de mår bra, utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalitet och inom budget. Några av deras mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

Projektledaren ansvarar även för att säkerställa att alla berörda har klart för sig projektets syfte och mål och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till projektet och produktionsledaren styr den operativa produktionen. Projektledaren stämmer kontinuerligt av de olika delarna i projektet med uppdragsgivaren och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Projektledaren rapporterar dels till uppdragsgivarens projektledare men även till Defcons interna styrgrupp där denne kan få stöttning vid behov.