Systemsäkerhet

För att Försvarsmakten skall få använda levererade utrustningar eller system (BOA, beslut om användande) krävs det att systemsäkerhetsarbetet är utfört och dokumenterat. Systemsäkerhetsarbete syftar till att eliminera, eller reducera, risker för människa, egendom och miljö. Förutsebara vådahändelser ska elimineras eller minimeras till en tolerabel nivå i enlighet med fastställda riskmatriser. Om en vådahändelse ändå skulle inträffa ska dess konsekvenser minimeras. Den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten ska exempelvis inte oavsiktligt kunna skada användare, egendom eller miljö.

Vid genomförande av systemsäkerhetsarbetet för olika system och objekt ska stor vikt läggas vid minimering av den totala kostnaden för att upprätthålla säkerhetsnivån under den planerade livslängden.

Systemsäkerhetsarbetet omfattar följande aktiviteter:
• SSPP
• SSPR, systemsäkerhetsgenomgång
• SSWG-1, dimensioneras i samverkan med FMV
• SRCA/SV, Kravanalys med verifiering av kravuppfyllnad
• PHL, Preliminär riskkälleanalys
• Riskanalyser i form av SSHA, SHA, O&SHA, HHA, EHA och FHA
• Etablering av riskuppföljningsprocess HTRR
• Riskanalys avseende säkerhetskritiska funktioner, SCF
• Framtagning av underlag till instruktioner, manualer, utbildningsmaterial och underhållsdokument
• Framtagning av underlag till RADS
• SCA, Systemsäkerhetsutlåtande
• Stängning av risker, leverantörens riskstängning

Vi kan hjälpa till med att genomföra komplett systemsäkerhetsarbete för produkter och system i enlighet med ställda krav för uppdraget och H SystSäk 2011 (Handbok systemsäkerhet 2011).