Bra att känna till för dig som driver företag

Som innehavare av en fastighet eller anläggning är du ansvarig för dess el-anläggning. Även om du saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Det är Elsäkerhetsverkets föreskrifter som är gällande.

Ansvar och kontroll, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Som innehavare avses den person som disponerar över och ansvarar för egendom, t.ex. genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Eldriftsansvarig för elanläggningen

För varje elanläggning ska det finnas en ansvarig person, den eldriftansvarige. Se Svenska standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av starkströmsanläggningar.

Ansvar för elanläggningen

Anläggningens innehavare ska se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskada.
Innehavaren ska även utöva kontroll av anläggningen.

Ansvar för arbetet

Det åligger arbetsgivaren att se till att varje arbete eller åtgärd utförs på sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer och sakskada är uppfyllda.

Arbetsgivaren ska även bedriva intern kontroll. Arbetsgivaren ska utse en för arbetet ansvarig person, den elarbetsansvarige, med rätt kompetens och befogenheter att vidta erforderliga åtgärder.

Saknar du rätt kompetens?

Tecknar du ett serviceavtal med oss på Infra Group Nordic får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Du har fortfarande ansvaret för el- anläggningen, men du delegerar arbetsuppgifterna till oss som installatör. Vi tar på oss eldriftansvaret för din anläggning och vi åtar oss att upprätthålla driftsäkerhet, lagar och förordningar som ställs på anläggningsägaren. Det ska vara enkelt för dig att bära ditt ansvar, därför finns vi nära till hands när du har oss som servicepartner.

Vad kostar det att anlita en elektriker?

  • Edit

En av de vanligaste, och självklaraste, frågor vi får är:

-Vad kostar det att anlita en elektriker?

För att svara på den frågan finns det flera faktorer som måste tas i beaktande. Det totala priset kommer självklart att bero på hur omfattande elinstallation eller service som krävs och vad det är för kvalitet på ditt nuvarande elsystem. Om du redan har ett modernt elsystem kanske det räcker med en enklare installation eller serviceåtgärd. Ska däremot hela systemet bytas ut kan du räkna med att kostnaden ökar kraftigt.

För att mer överskådligt beskriva de generellt ingående faktorerna i ett pris har vi valt att beskriva dem nedan.

Kontakta oss gärna vid frågor och/eller för att få en offert.

Greger Larsson, Affärsområdeschef

En beskrivning av de olika kostnadsposterna

Arbetskostnad

Arbetskostnaden beräknas enligt timpriset för elektrikern gånger antalet arbetstimmar för själva elarbetet. I timpriset för en elektriker ska kollektivavtalad lön, sociala avgifter, försäkringar, kostnader för verktyg och skyddskläder bland annat ingå. även kostnaden för dokumentation av utfört arbete (för garantier) och administration belastar timkostnaden.

Tänk på att du kan utnyttja rotavdraget för delar av arbetskostnaden om du är privatperson.

Materialkostnad

Den andra stora delen av totalkostnaden är materialkostnaden. Hur mycket material som krävs och vad det kostar kan variera stort beroende på elinstallation.

Du kan alltid rådfråga oss om materialet och vilka alternativ som finns för att få ett bra pris. Exempelvis har vi avtal med olika leverantörer med andra men motsvarande produkter som kan påverka priset. Om det exempelvis är många belysningsarmaturer som ska bytas kan elektrikern sannolikt förhandla fram ett bättre pris än om det är en enstaka armatur som ska prissättas.

Kostnad för servicebil

De flesta elektriker använder sig av olika typer av servicebilar för att komma till och från sina uppdrag och för att transportera material till arbetet. För att kunna göra detta tas en fordonskostnad ut av kunden. I vissa fall behöver fordonet parkeras en längre tid på platser där parkeringsavgifter förekommer. Dessa tillkommer i så fall på priset för servicebilen.

Startavgift/minimidebitering

Startavgiften är att se som en minimidebitering. I startavgiften ingår 2 timmars arbete, parkeringsavgift och milersättning till arbetsplatsen inom Stockholm och ett par mils radie. Startavgiften är då densamma om det är 10 minuters arbete eller 8 timmar. Detta är den lägsta debiteringen och kostnad för material ingår ej. När tiden för startavgiften löpt ut debiteras timpris för elektriker för varje påbörjad timma.

Övriga kostnader som kan tillkomma

I vissa fall kräver uppdrag specialutrustning som inte ingår i våra elektrikers ordinarie utrustning. Det kan exempelvis vara skylift eller byggställning för arbete på tak eller fasad och i vissa fall krävs särskilda verktyg för håltagning genom mycket tjocka och hårda väggar. I dessa fall tillkommer kostnader för dessa.

Totalpris

Det totala priset innefattar således arbetskostnad, materialkostnad, servicebilskostnad, startavgift samt eventuella övriga kostnader.

Ta in flera offerter

För att kunna jämföra alla alternativ och få en rättvis prisbild kan ni självklart ta in offerter från flera olika elföretag. Glöm dock inte bort att också undersöka att alla har rätt behörigheter och goda referenser. Kontrollera även vad som ingår i offerten. Ibland är inte kostnaden för installationsmaterial utöver exempelvis en armatur, servicebil och övriga kostnader medräknad.

Moms ska vara inkluderat i offerter till privatpersoner. Verkar priset ovanligt billigt i jämförelse med de andra alternativen kan det vara läge att vara misstänksam då det tyvärr finns många företag som exempelvis prisar in sig på en låg timkostnad men sen lägger på mellanskillnaden i exempelvis övriga kostnader i ett senare skede. Ser allt bra ut är det bara att välja det bästa elföretaget.

När du förhoppningsvis har valt att gå vidare med oss sätter vi oss ner tillsammans och går in mer i detalj i vad som ska göras och ser till att vi är överens om de olika kostnadsposterna.

Att tänka på när du anlitar en elektriker

Vi ska vara ärliga. Att anlita en elektriker för ett litet jobb, exempelvis att byta ett vägguttag eller liknande kan upplevas som kostsamt eftersom startavgift, servicebil och arbetstid är kostnader vi måste ta betalt för för att inte gå i förlust på ett litet uppdrag. 

För att få ut så mycket som möjligt av en elektriker och de kostnader vi behöver ta betalt för är det bra att fundera till om det är något mer vi kan hjälpa dig med när vi ändå är på plats. Det ingår två timmars arbete och det finns säkert något mer uttag som behöver bytas, några lampor som behöver bytas eller ett nätverksuttag som behöver flyttas.