Arbetet med IN ELKONTROLL bör påbörjas med en Statuskontroll av elanläggningen. I samband med Statuskontrollen utförs den första periodiska kontrollen. Syftet är att med mätningar och okulär besiktning söka efter fel och brister i elanläggningen som kan vara farliga för personer och egendom.

Med IN ELKONTROLL kan även försäkringsbolagens generella krav på den försäkrade elanläggningen uppfyllas dvs. att den inte får orsaka personskador, brandskador, maskinskador eller driftavbrott.

Med stöd av resultatet från Statuskontrollen kan intervallerna för både den fortlöpande- och periodiska kontrollen fastställas.