Affärsområde Försvar och säkerhet

Infra Group har genom affärsområdet Försvar och säkerhet med hjälp av sina dotterbolag under flera års tid arbetat tillsammans med både FMV och Försvarsmakten. Huvuddelen av verksamheten inom affärsområdet drivs genom dotterbolaget Defcon Solutions AB som även är ramavtalspart mot FMV och Försvarsmakten.

Kompetensområden

Inom Försvar & säkerhet finns många olika typer av förmågor. Dessa presenteras övergripande här nedan. 

Projekt- och produktionsledning

För att ett projekt skall bli lyckosamt krävs att projekt och produktion leds på ett bra och professionellt sätt med en väl förankrad styrmodell. Defcon arbetar internt i enlighet med projektstyrmodell PPS (Praktisk projekt styrning) och en intern produktionsprocess framtagen för prototypframtagning och serieproduktion.

Vid behov anpassar vi självklart projekt- och produktionsledningen efter andra önskemål av metoder och modeller.

En av våra projekt- och produktionsledares viktigaste arbetsuppgifter är att skapa ett gott och kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna. De har också till uppgift att engagera, inspirera och motivera sina projektmedarbetare så att de mår bra, utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalitet och inom budget. Några av deras mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

Projektledaren ansvarar även för att säkerställa att alla berörda har klart för sig projektets syfte och mål och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till projektet och produktionsledaren styr den operativa produktionen. Projektledaren stämmer kontinuerligt av de olika delarna i projektet med uppdragsgivaren och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Projektledaren rapporterar dels till uppdragsgivarens projektledare men även till vårt projektkontor som även utgör intern styrgrupp där denne kan få stöttning vid behov.

Systemutformning

Systemutformning innebär att vi utifrån krav, koncept eller design dokumenterar och beskriver ingående system och dess gränsytor. Detta genomförs innan konstruktionsarbetet startar. Kunden kan i vissa fall redan ha tagit fram detta underlag som då ligger till grund för det fortsatta konstruktionsarbetet.  Vi kan leda eller medverka i processen för systemutformning samt har möjlighet till samordning med övriga realiseringsdelar inom ett uppdrag.

Vi arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren under hela systemutformningsarbetet och dokumenterar och beskriver ingående system och dess gränsytor för varje system och vårt arbete drivs enligt ISO 15288. 

I systemutformningsarbetet kan nedananstående delar omfattas:

  • Samverkande eller angränsande system
  • Gränsytor ingående i aktuellt system
  • Produkter ingående i aktuellt system
  • Tekniska system ingående i aktuellt system
  • Identifierade risker i aktuellt system
  • Kopplingsskiss i aktuellt system

Konstruktions- och tillverkningsunderlag

Vi ansvarar och driver processen för konstruktionsarbetets framskridande och samordning med övriga produktionsdelar inom exempelvis ett stort projekt där konstruktionsarbetet är en av många ingående delmoment. Ansvarig delprojektledare för konstruktionsarbetet presenterar löpande arbetets status på systemets eller produktens konstruktion till uppdragsgivaren.

Våra konstruktörer har lång erfarenhet av att arbeta med både FMV och Försvarsmakten som kunder och är väl förtrogna med kundspecifika krav, behov, riktlinjer och rutiner.

Vi kan ta fullt konstruktionsansvar för våra leveranser även om konstruktionsförslag framförs av uppdragsgivaren och även i de fall konstruktionsarbetet utförs av en underentreprenör.

Konstruktionsansvaret innebär att vi ansvarar för att framtagna konstruktionsunderlag uppfyller alla krav enligt gällande avtal samt i övrigt fyller skäliga uppgifter på bland annat funktion, säkerhet, hållbarhet och miljöanpassning.

Vi kan ta fram konstruktionsunderlag enligt nedan:

  • Sammanställningsritningar
  • Systemscheman
  • Förbindningsscheman
  • Detaljritningar
  • Installationsanvisningar
  • Tillverkningsunderlag

 

Vi arbetar både i AutoCad, Inventor och Solid Works.

 

Montering

I Rosersberg har vi vår primära produktionsanläggning där vi både kan utföra prototypframtagning och serieproduktion av olika typer av produkter och system.

Det kan exempelvis vara serieproduktion av ledningscontainrar eller montering av mekanik och sambandssystem i fordon.

Våra montörer har lång erfarenhet av produktion åt FMV och Försvarsmakten. Montörerna har olika typer av bakgrunder. Bland dem finns exempelvis elektriker och tekniker med bakgrund från Försvarsmakten. Flera av dem har fortfarande ett pågående engagemang inom Försvarsmakten som reservofficer, GSS/T och Hemvärnssoldater vilket borgar för en god systemförståelse ur ett brukarperspektiv.

Installation och driftsättning

I vår produktionsgrupp ingår även våra IT- och ledningssystemspecialister. Samtliga har en relevant bakgrund från Försvarsmakten och arbetar med att:

  • Drifta och underhålla IT system
  • Genomföra felsökning och analys i IT-driftmiljö
  • Driftsätta och konfigurera IT-system, IT-utrustningar, kommunikationsutrustningar och säkerhetsprodukter
  • Användarsupport
  • Ta fram, sammanställa och organisera dokumentation och rutiner
  • Ta fram installations- och underhållsmanualer
  • Utföra utbildning på levererade system och produkter.

Service och tekniskt underhåll

Vi utför service- och tekniskt underhåll av produkter, system och sensorer i anläggningar, fartyg, fordon, master och torn. Arbetet sker antingen i våra lokaler i Rosersberg eller runt om i landet på förband eller andra typer av anläggningar som tillhör kunden.

Våra service- och underhållsgrupper sätts samman med personal från vår övriga organisation för att matcha specifika behov och krav. Det kan exempelvis vara montörer som deltagit i produktionen av en ledningscontainer och som sedan följer med in i vidmakthållandefasen.

ILS och livscykelhantering

Integrated Logistic Support (ILS) är en ledningsprocess som främst används inom försvarsindustrin, till exempel av Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten för att säkerställa att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och förvaras till låga kostnader, samt uppfylla höga krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsmässighet.

ILS är en arbetsmetodik som syftar till att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls till lägsta möjliga kostnad. Vid genomförande konstruktion och montering av olika typer av objekt ska stor vikt läggas vid minimering av den totala kostnaden för vidmakthållandet under den planerade livslängden. Vid konstruktion av objekt tar vi stor hänsyn till att det förebyggande och avhjälpande underhållet kan utföras enkelt och med liten tidsåtgång för brukaren. 

Förekomsten av funktionshindrande fel minimeras, behovet av förebyggande underhåll minimeras och avhjälpande underhållsåtgärder blir enkla att utföra med enkla hjälpmedel och med liten personalinsats.  Omfattningen på ILS-arbetet anpassas för varje enskilt uppdrag i syfte att utföra en kostnadseffektiv tillämpning. 

För att Försvarsmakten skall få använda levererade utrustningar eller system (BOA, beslut om användande) krävs det att det finns systemdokumentation och att ILS arbetet är utfört för produkten eller systemet.

Vi kan hjälpa till med framtagning av kompletta för uppdraget kravställda dokumentationspaket.

Exempel på dokumentation och analyser som vi erbjuder:

  • ILS-plan
  • Instruktions och reparationsböcker
  • Systembeskrivningar
  • Underhållsberedningar
  • Underhållsdokumentation
  • Underhållsanalyser
  • Driftsäkerhetsanalyser
  • Reservdelskalkyleringar
  • LCC-analyser (Life cycle cost)

Systemsäkerhet

För att Försvarsmakten skall få använda levererade utrustningar eller system (BOA, beslut om användande) krävs det att systemsäkerhetsarbetet är utfört och dokumenterat. Systemsäkerhetsarbete syftar till att eliminera, eller reducera, risker för människa, egendom och miljö. Förutsebara vådahändelser ska elimineras eller minimeras till en tolerabel nivå i enlighet med fastställda riskmatriser. Om en vådahändelse ändå skulle inträffa ska dess konsekvenser minimeras. Den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten ska exempelvis inte oavsiktligt kunna skada användare, egendom eller miljö.

Vid genomförande av systemsäkerhetsarbetet för olika system och objekt lägger vi stor vikt vid minimering av den totala kostnaden för att upprätthålla säkerhetsnivån under den planerade livslängden.

Systemsäkerhetsarbetet omfattar följande aktiviteter:

  • SSPP
  • SSPR, systemsäkerhetsgenomgång
  • SSWG-1, dimensioneras i samverkan med FMV
  • SRCA/SV, Kravanalys med verifiering av kravuppfyllnad
  • PHL, Preliminär riskkälleanalys
  • Riskanalyser i form av SSHA, SHA, O&SHA, HHA, EHA och FHA
  • Etablering av riskuppföljningsprocess HTRR
  • Riskanalys avseende säkerhetskritiska funktioner, SCF
  • Framtagning av underlag till instruktioner, manualer, utbildningsmaterial och underhållsdokument
  • Framtagning av underlag till RADS
  • SCA, Systemsäkerhetsutlåtande
  • Stängning av risker, leverantörens riskstängning


Vi utför vårt systemsäkerhetsarbete i enlighet med ställda krav för det specifika uppdraget och i enlighet med bland annat H SystSäk 2011 (Handbok systemsäkerhet 2011), H ProgSäk 2018, H FordonSäk 2015, Handbok Säkra elektriska produkter och system (H SEPS), Handbok för Säkra fältmässiga arbetsplatser (H Säk Fältmarb).

Inköp och logistiktjänster

Vi är en produkt och systemoberoende integratör med en stor kunskap om produkter, system och leverantörer inom försvars- och säkerhetsindustrin.

Vi har strategiska inköpare som kan stötta i hela det grundläggande inköpsarbetet, utvärdera leverantörer och genomföra upphandlingar både som stöd åt våra uppdragsgivare eller inom ramen för vår egen produktion.

I vår anläggning i Rosersberg har vi möjlighet att erbjuda lager och logistiktjänster. Vi erbjuder även reservdelshantering och lagertjänster kopplat till detta.

Våra ramavtal

Realisering av Integrationsobjekt (IOB)

Avtalet kan nyttjas av både FMV och Försvarsmakten.

Ramavtalsansvarigt dotterbolag: Defcon Solutions AB

Vår kontaktperson:

Rainer Korhonen, Marknad/säljansvarig

Telefon: 08-121 055 60

Ur avtalet:

Med integration avses att sätta samman olika tekniska system och produkter till en mer komplex helhet med en kravställd systemfunktion .

Integrationens mål och syfte är att skapa en systemfunktion baserat på olika tekniska system (system av system) , och benämna detta som ett unikt lntegrationsobjekt (IOB).

lntegrationsobjekt (IOB) är ett resultat efter realisering och kan vara utformad för att enskilt, eller sammansatt ingå som en del i ett övergripande ledning- och sambandssystem för exempelvis Insatsorganisationen (IO). De är uppbyggda för att kunna samverka och kopplas ihop med angränsande system.

Leverantören förväntas utifrån genomfört systemsäkerhetsarbete, utfärda systemsäkerhetsutlåtande för det kompletta integrerade systemet.

För att realisera ett IOB krävs förutom materiel ett antal tjänster såsom:

  • Integration
  • Systemutformningsunderlag
  • Konstruktionsunderlag
  • Monteringsunderlag
  • Driftsättningsunderlag
  • Systemsäkerhetsunderlag
  • ILS underlag (Dokumentation)
  • Kompletteringsanskaffning
  • Tilläggstjänster
    • Driftsättning & Felsökning
    • Systemsäkerhet
    • ILS
    • Tekniskt stöd
    • Utbildning

Om du som FMV eller Försvarsmaktsanställd vill nyttja ramavtalet är du välkommen att kontakta oss så hänvisar vi dig till rätt kontaktperson på FMV.