Kvalitetskontroll

Vårt kvalitetsarbete och vår certifiering

Som leverantör av tjänster, produkter och system tar vi stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Moderbolaget, Infra Group Nordic AB, är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Samtliga dotterbolag är ålagda genom internt styrdokument att följa moderbolagets certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö.

Eng_o_SveCert_ISO_9001_cmyk

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy gäller för Infra Group Nordic och dess dotterbolag.

Inom Infra Group Nordic och dess dotterbolag ska vi göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalité på utsatt leverans datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att vi (…):

  1. eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder,
  2. ständigt arbetar med att förbättra och utveckla produkter, processer och          ledningssystem,
  3. sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande,
  4. strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder,
  5. uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter,
  6. strävar efter att alltid ha kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet,
  7. har en personalpolitik som bidrar till en välutbildad, välmående, engagerad och flexibel personal,
  8. ständigt förbättrar kvalitetssystemet och följer upp fastställda kvalitetsmål,
  9. är lyhörda för kundernas önskemål och behov.

Åtagande i policyn:Vi inom Infra Group ska följa lagar, föreskrifter och övriga krav som vi som organisation berörs av och vi ska uppfylla alla våra kunders krav och förväntningar genom att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Genom att ha en hög kvalitet i allt vi gör så bidrar vi till ett hållbart företagande och till företagets aktiva miljöarbete.