Infra Group Nordic har blivit ISO-certifierat

Under det senaste året har Infra Group Nordic AB och dess dotterbolag gemensamt arbetat hårt med att utforma ett koncerngemensamt ledningssystem för kvalitet och miljö, dvs ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Efter gediget och hårt arbete genomfördes den 6 september 2016 del 2 i ISO-certifieringen  med godkänt resultat. Ledningssystemet är utformat för att uppfylla hela koncernens behov och säkerställer att de respektive dotterbolagen nu har processer och rutiner för att arbeta på ett enhetligt, kvalitetssäkrat och hållbart sätt. En av fördelarna med att utveckla bolagen och dess gemensamma ledningssystem parallellt är att vi under året haft möjligheten att anpassa våra processer efter kundspecifika och unika behov och riktlinjer.

Exempel på kundanpassade processer som ledningssystemet inkluderar, utöver ordinarie kvalitet- och miljöprocesser, är bland annat våra processer för utveckling, systemutformning, konstruktion, ILS, systemsäkerhet och kvalitetssäkringsprocesser för montering och installation. Certifieringen är genomförd mot Infra Group Nordic AB men är tvingande på samtliga dotterbolag i koncernen genom fastställt koncerndirektiv. Certifieringen ger oss en stabil plattform att driva vår verksamhet utifrån och är också självklart en kvalitetsstämpel på oss som leverantör.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email